Med denne hjemmeside vil vi forsøge at skabe et overblik over de forskellige aspekter ved transportpolitikken i EU.

Som det ses i venstre spalte er hjemmesiden delt op i fem hovedkapitler:

EU's transportpolitik. Hvordan ser den ud nu? – og i fremtiden? Hvem og hvad påvirker den?

Fakta om transport i EU. Tal og statistikker om emnet fra en lang række kilder.

Hvad skaber trafik? Om de faktorer, der skaber behov for transport og dermed skaber trafikken. 

Bæredygtig transport. Hvad er bæredygtighed og hvad er bæredygtig transport? Gode eksempler.

Dansk transportpolitik og EU. Hvem bestemmer hvad? 

Dertil kommer  ”Kilder og baggrundsstof”, som aktiveres  i topmenuen. Det er en emneoversigt i alfabetisk orden. I topmenuen er der også en søgefunktion, spørgsmål og svar, samt link til NOAH og www.trafikbogen.dk, der er et elektronisk opslagsværk om trafik med særlig vægt på danske forhold.

Baggrund

I takt med at EU oftere og oftere nævnes i forbindelse med emnerne trafik og transport, har vi i NOAH følt et stigende behov for at vide mere om, hvad EU betyder for transportpolitikken i EU som helhed og i Danmark i særdeleshed.

Vi har undersøgt, hvad der var at finde på internettet om emnet. Vi fandt mange officielle EU-hjemmesider med institutionernes opfattelser af tingene. Dertil kommer, at der er et meget broget og uoverskueligt mylder af forskellige instanser og interesseorganisationer.

Vi syntes derfor, at der var behov for en hjemmeside, der samlede informationer om EU, transport og miljø. Det er i denne forbindelse vigtigt for os at sørge for, at officielle udmeldinger af forskellige art "konfronteres" med andre meninger om samme emne.

Transport har indgribende betydning for stort set alle menneskers dagligdag og levevilkår. Derfor er det også ofte et emne, der kan bringe sindene i kog. Der er efter vores opfattelse en kedelig tendens til at udformningen af trafikpolitikken sker på basis af ønsker fra magtfulde erhvervsinteresser. Dertil kommer, at spørgsmål om transport bliver reduceret til et spørgsmål om teknik, som almindelige mennesker ikke skal blande sig for meget i. Vi mener, at transport i stort set alle henseender er noget, som kræver et valg af, hvilken retning man ønsker, at transportsektoren skal udvikle sig i.

Vi håber, at vi med denne hjemmeside kan bidrage til at gøre et uoverskueligt emne lidt mere overskueligt og derved også medvirke til, at flere mennesker kan deltage i debatten om, hvordan vores transportsystem bedst kan skrues sammen.

Det er ingen hemmelighed, at vi gerne ser et transportsystem, der i langt højere grad end i dag er miljøvenligt, ressourcebesparende og giver alle borgere ordentlige muligheder for at kunne deltage i samfundslivet uden at skulle anskaffe sig en bil.

EU (Råd, Kommission, Parlament og mange ekspertudvalg) påpeger også flere steder, at den nuværende trafikpolitik ikke bevæger sig i bæredygtig retning, hvorfor det er nødvendigt med en omstilling.

Til etablering af hjemmesiden og opdatering af hjemmesiden i 2011 har vi modtaget støtte fra Nævnet vedrørende EU-oplysning. Vi takker hermed for denne støtte.

Med venlig hilsen

NOAH-Trafik

Nørrebrogade 39

2200 Kbh. N.

PS:Forslag til forbedringer af hjemmesiden og kommentarer m.v. er meget velkomne.

Send en mail til noahtrafik@noah.dk