Påvirker Danmark EU´s transportpolitik?

Det er svært at pege på enkelte områder, hvor Danmark har haft afgørende betydning for EU´s transportpolitik. Danmark har dog gennem 90-erne tiden søgt at fremme mere bæredygtige transportformer f.eks. sammen med Sverige, Holland, Østrig og Tyskland.

På CO2-området  har Danmark med daværende miljøminister Svend Auken haft en meget fremtrædende rolle som forkæmper for, at EU skulle gå foran på klimaområdet og opfylde kravene i Kyoto-protokollen fra 1997.

I forbindelse med indgåelse af en byrdefordelingsaftale i EU i 1998 påtog Danmark sig en forpligtelse til at  reducere den gennemsnitlige årlige udledning af drivhusgasser i perioden 2008-2012 med 21 % i forhold til basisåret 1990.  Det gennemsnitlige mål for EU-15 er kun på 8 %.

I praksis går det ikke så godt til med at efterleve målsætningen i Danmark. På transportområdet ser det helt sort ud. Her er udledningerne steget kraftigt.

Sven Auken forsøgte også at få gennemført en beskatning af flybrændstof. Det lykkedes ikke.

Danmark har EU-formandskab i første halvår af 2012. NOAH mener, at det er meget uheldigt at man vil arbejde for større brug af gigantlastbiler på vejene. Transportministeriet skriver sådan om formandskabets politik :

"Det betyder, at Danmark sidder for bordenden, når de 27 medlemslande i EU blandt andet forhandler om, hvilken lovgivning der skal gælde i hele EU på transportområdet.

Danmark indgår i et såkaldt ’trio-formandskab’ for EU med Polen og Cypern. Hensigten med et trioformandskab er, at de tre lande, der har formandskabet i træk, kan udstikke nogle lidt længere strategiske rammer og politiske prioriteter i en bredere kontekst og med en bredere tidshorisont. Polen er det første land, der har EU-formandskabet i halvåret fra den 1. juli 2011 til den 31. december 2011, dernæst kommer Danmark det efterfølgende halve år, og til sidst kommer Cypern i halvåret fra den 1. juli 2012 til den 31. december 2012. Det samlede program for trio-formandskabet blev godkendt i juni 2011. På transportområdet ønsker det danske EU-formandskab overordnet set at fremme en effektiv, innovativ og miljøvenlig person- og godstransport i Europa.
Europa befinder sig fortsat i en meget vanskelig økonomisk situation – og vejen ud af denne situation er vækst. I et integreret EU i en globaliseret verden er mobilitet centralt for at skabe vedvarende vækst. Afsættet for dette bør være en høj standard for samspillet mellem transportformerne. For den enkelte borger er mobiliteten vigtig i såvel privatlivet såvel som i arbejdslivet. Det er derfor nødvendigt, at persontransporten er velfungerende og effektiv, når offentlig og individuel trafik kombineres, så infrastrukturen udnyttes bedst muligt.

Transportsektoren er en hjørnesten i den europæiske økonomi i forhold til beskæftigelse og vækst. Samtidig er det et vigtigt indsatsområde i forhold til målsætningen om en grønnere transportsektor. For transportformer fra små lastbiler helt op til de store containerskibe er en effektiv europæisk godstransport afgørende for at skabe vækst i Europa. Det danske EU-formandskab vil bestræbe sig på at skabe de bedst mulige rammer for godstransport i Europa.

Det er nødvendigt, at vi forsøger at skabe et bæredygtigt transportsystem i EU, og at vi reducerer trængslen, luftforureningen og antallet af trafikulykker. Det danske EU-formandskab vil arbejde for at udnytte de fordele, der kan opnås ved for eksempel intelligente transportsystemer, en bedre offentlig transport, mere effektiv flytransport og bedre forbindelser mellem vej og havn samt større brug af modulvogntog på vejene."

Mere om emnet:

Transportministeriet
Danmarks EU-formandskab i første halvdel af 2012 på transportområdet

Energistyrelsen
Statistik og nøgletal

Energi- og Klimaministeriet
EU-politik

NOAH
Noah´s klimasider

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”CO2 udslip - og klima”
Flytrafik”
Klimapolitik”