Hvad bestemmer EU direkte?

Et af de helt centrale områder for EU er det indre marked  med fri bevægelighed for varer, arbejdskraft og kapital. Det har stor betydning for transportområdet, bl.a. fordi  det er medvirkende til markant at øge godstrafikken. Det gælder i særlig grad vejtrafikken.

På transportområdet er det indre marked ensbetydende med fri udveksling af tjenesteydelser, gensidig anerkendelse af virksomheders ret til udøvelse af erhverv, samt at tilsynet med virksomheder finder sted i hjemlandet. Disse principper er stort set gennemført for om vej- og lufttransportens vedkommende.

Ifølge notat fra Udenrigsministeriet af 1. juni 2011 er status på jernbaneområdet: "Kommissionen fremsatte den 17. september 2010 et direktivforslag om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde. Direktivforslaget indeholder en sammenskrivning af de direktiver, der er omfattet af den første jernbanepakke, til ét direktiv, ligesom der med direktivforslaget sigtes mod at forenkle, præcisere og modernisere de nuværende regler. Derudover indeholder direktivforslaget forslag til en række nye regler, der skal afhjælpe problemer, der hæmmer udviklingen af jernbanesektoren og dens evne til at konkurrere med andre transportformer, og som vedrører en uhensigtsmæssig finansiering og prisfastsættelse af infrastrukturen, vedvarende konkurrencehindringer og manglen på et passende tilsyn. Overordnet er målsætningen med direktivforslaget at bidrage til, at der skabes et egentligt indre marked for jernbanetransportydelser"

Der skal investeres meget i jernbanesektoren, hvis EU‘s målssætninger på jernbaneområde skal realiseres.

EU har gennemført regler for cabotage-kørsel, som er midlertidig kørsel med en udenlandsk lastbil internt i et andet land. Den 14. maj 2010 trådte EU's nye fælles regler om cabotage i kraft. Reglerne fremgår af EU-forordning 1072/2009.

Køre- og hviletidsbestemmelser fastsættes af EU.

EU har besluttet at indføre digitale fartskrivere i 2004, således at det bliver lettere at håndhæve bestemmelserne.

EU har tillige vedtaget fire  udbudsdirektiver, der regulerer  køb af varer og en række tjenester og større bygge- og anlægsopgaver. Offentlige kontrakter reguleres også af EF-traktatens principper f.eks. forbuddet mod diskrimination og reglerne om fri bevægelighed for varer og tjenester. Disse regler skal sikre, at leverancer til det offentlige sker i fri og lige konkurrence.

EU har afgørende betydning for fastsættelse af krav til motorer med henblik på at reducere udledningen af forskellige skadelige stoffer. Der er også krav om, hvor meget svovl der må være i benzin og dieselolie til vejtrafik.

EU har vedtaget et direktiv om vurdering og styring af ekstern støj, hvori det påpeges, at  støj fra transportmidler er et alvorligt sundhedsproblem. Landene pålægges at kortlægge problemerne og komme med handlingsplaner.

EU har vedtaget et Rådsdirektiv vedr. forbrugeroplysning om brændstoføkonomi (KOM 98/489). Det bestemmer, at alle nye personbiler, der udbydes til salg, skal være forsynet med et energimærke, som fortæller hvilken energiklasse bilen er placeret i - og dermed hvor langt den kører på literen. Desuden skal der være  oplysninger om  hvor mange stjerner den pågældende bilmodel har fået i EuroNCAP´s test af kollisionssikkerhed.

Det var nogle eksempler på direkte beslutninger kan man finde mere om emnerne.

Se mere under punktet  ”EU´s transportpolitik” i menuen til venstre.

 Mere om emnet:

Hvidbog fra 2001 "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg"

Hvidbog fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem"

Folketingets EU-oplysning
Hvad er det Indre marked?
Når EU-ret bliver til dansk lovgivning

Habitatsdirektivet: 92/43/EØF

DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 1999/62/EC on the charging of heavy goods vehicles for the use of certain infrastructures

Om Cabotage: Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 af 21.oktober 2009 om fælles regler for adgang til markedet for international godskørsel

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Vejl. til udbudsdirektiverne

Tjenesteydelsesdirektivet

Folketingets EU-oplysning
Direktiver vedtaget siden 1996.


Trafikstyrelsen
Om krav syn og køretøjer


EuroNCAP forsyner bilkøbere med uafhængig vurdering af sikkerheden for nogle af de mest solgte biler i Europa.

Miljøstyrelsen:
EU´s støjdirektiv

POLITI
Om køre- hviletid


Se mere under Kilder og baggrundsstof under:
”Auto-olie programmet”
Biobrændstof”
Køre-hviletidsregler”
Luftforurening”
Støj”