Hvad bestemmer vi selv i Danmark?

I Danmark er det Folketinget, der bestemmer, om der skal satses mest på kørsel i privatbiler og med lastvogne eller om man vil satse på cykler, kollektive transportmidler og godstransport på jernbane og skib.

EU kommer med henstillinger om at satse på udvikling af bæredygtige transportformer, men det er ikke noget man behøver at rette sig efter. Samtidig trækker centrale EU-politikker som det indre marked i modsat retning.

EU kan  heller ikke gennemtrumfe anlæggelse af  transeuropæiske netværk (TEN), men agitere for dem og give støtte til anlæg.

Danmark kan selv bestemme, om det er nye motorveje eller nye banestrækninger der anlægges. EU-regler om VVM-undersøgelser - og Strategiske miljøvurderinger, efter reglerne i SMV-direktivet - sætter dog visse grænser for, hvor og hvordan sådanne anlæg kan bygges. Der skal også foretages grundige undersøgelse af alternative løsninger på transportproblemerne.

Danmark bestemmer stort set helt selv på skatte- og afgiftsområdet. Danmark kan altså selv fastsætte niveauet for benzinafgiften og registreringsafgiften. Der er dog en minimumssats for energiafgifter, men den er så lav, at den ikke har betydning for Danmark. Også ordninger som befordringsfradrag, skattefri kørselsgodtgørelser, gratis pendlerparkeringspladser og andre ordninger af transportpolitisk betydning kan man selv beslutte i Danmark. Det samme gælder takstniveauet i den kollektive trafik.

Indførelse af bompenge, roadpricing eller lignende betalingsordninger besluttes også i de enkelte lande.

Også fartgrænser og alkoholgrænser fastsættes af de enkelte medlemslande. Arbejdet med færdselssikkerhed bestemmes i store træk af  de enkelte lande. EU kan dog fastsætte rammebestemmelser for køretøjer såsom regler om at biler skal være forsynet med forruder af lamineret glas, sikkerhedsseler til alle passagerer, standardiseret side- og frontafskærmninger og standarisering af bremsesystemer. EU har også fastsat krav om katalysatorer i benzindrevne biler.

EU-kommisionen har vedtaget ”European Road Safety Charter”, som regeringer og organisationer kan tilslutte sig.

Europa-kommissionen har i Hvidbogen ”Den europæiske transportpolitik  frem til 2010 – De svære valg” udtrykt ønske om en indsats, der kan halvere antallet af trafikdræbte i EU fra 2001 til  2010. Det er ikke lykkedes, men der er nu fastsat en ny målsætning om halvering af antallet af trafikofre inden 2020 og om at nå et mål tæt ved nul dødsulykker i trafikken inden 2050.

Mere om emnet

Dokumenterne i EU-beslutningsprocessen

EU-kommissionen - Transport and travel

ELTIS. The urban mobility portal

Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv om miljøvurdering af bestemte planer og programmer
Se SMV-direktivet og forklaringer m.m.

European Road Safety Charter

Transportministeriet
Om EU og transport
Danmark har EU-formandskabet i 1. halvår af 2012. Om fucus ændres med ny regering efter 15. sep. 2011 vides ikke

Direktiv 2003/102/EF af 17. november 2003 om beskyttelse af fodgængere og andre bløde trafikanter forud for og ved kollision med et motorkøretøj.

Se mere under Kilder og baggrundsstof under:
”Alkoholgrænser”
"Arealforbrug”
"Befordringsfradrag”
"Banetrafik”
"Benzinafgifter, benzinpris”
"Bilafgifter”
"Bæredygtig transport”
"Børn og trafik”
"Cykeltrafik”
"Handicappede trafikanter”
"Hastighed”
"Motorveje”
"Pris på transport”
"Takster, prispolitik, tilskud
"Trafikulykker”