Politik og planlægning

På trafikområdet er det vigtigt at gøre sig klart, hvad der er politik, og hvad der er teknik.

Ved politik mener vi en bevidst stillingtagen til, hvilke transportformer man vil støtte og hvilke trafikbelastninger, man vil acceptere.

Der kan i den offentlige debat være en tendens til at anskue trafik som noget teknisk, som nogle fagfolk tager sig af. Ligesom læger tager sig af menneskers dårligdomme tager ingeniører og andre trafikplanlæggere sig af trafikken og dens skavanker.

Denne tankegang støttes naturligvis i stor grad af de pågældende trafikplanlæggere, der gerne vil bevare deres magt og indflydelse og af de økonomiske interessenter, der tjener på den udvikling, som trafikplanlæggerne anbefaler.

Trafikplanlæggere er i stor udstrækning uddannet til at anskue trafikproblemer og deres løsning meget snævert. Hvis der er kødannelser på en vej, så vil den foreskrevne ”medicin” indenfor gængs planlægning være at udvide vejen eller bygge en ny og større. At den større vej så ofte vil betyde mere biltrafik og større belastninger andre steder indgår normalt ikke i beregningerne. Tværtimod vil disse efterfølgende nye problemer danne grundlag for ordination af mere ”medicin” efter samme recept – altså nye vejudvidelser andre steder.

En sådan snæver planlægningsmetode er efter vores opfattelse hverken godt for demokratiet eller miljøet.

Lige siden 2. verdenskrig har planlægningen været domineret af disse fagfolks råd om nødvendigheden af udbygning af vejsystemerne. Denne tendens inden for planlægningen er blevet betegnet med det engelske udtryk: "predict and provide" - altså: "forudsige og tilvejebringe".

I samme periode har jernbanetrafikken i stort omfang fået lov til at forfalde og miste markedsandele. Dette til trods for at et effektivt banesystem kunne have erstattet mange store vejanlæg og samtidig have skånet natur og miljø.

Når offentligheden og politikere i dag stilles overfor

alternativer, er der som oftest kun tale om forskellige linieføringer på en ny motorvej - ikke seriøse forslag om at undlade at bygge vejen og i stedet satse på andre transportformer.

Men fagfolk skal bruges til at udfærdige en bred vifte af forslag til forskellige løsninger på problemerne, som befolkning og politikere så skal tage stilling til. I stedet for "predict and provide" skal formlen hedde "predict and prevent" - "forudsige og forebygge". Når transportforskere i dag taler om, at der vil komme 1 million flere biler i Danmark over de næste 25 år, så er det på høje tid at få gang i forebyggelsen.

Mere om emnet:

New Scientist
Artikel beskriver et stort engelsk forskningsprojekt, der analyserer effekten af indskrænkning af  vejkapacitet: Roadblocks ahead.

Trafikforsker Jørn Cruickshank
Om ”Vejkonstruktionsmaskineriet” af den norske forsker  Jørn Cruickshank.

NOAH-Trafik og Rådet for Bæredygtig trafik
Et eks.: Nej til ekstra motorvej over Limfjorden. Udbyg i stedet den kollektive trafik

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Banetrafik”
Biler”
Bæredygtig trafik”
Cykeltrafik”
Energiforbrug til transport”
Flytrafik”
Miljøvurderinger. Strategisk Miljøvurdering (SMV) og VVM”
Motorveje”
Trafikmodeller”
Statistik”
Transportforskning”