Forurening

Forurening fra trafikken er især forbundet med brugen af fossile brændsler og omfatter flere forskellige slags forurening:

Luftforurening

Luftforurening i form af partikler, ozon, kulilte, kvælstofilter og flygtige organiske forbindelser  giver især problemer i byerne, men også over hele Europa bl.a. i form af forsuring og eutrofiering (overgødskning med luftbåren kvælstof) af landområder.

I 1996 blev der vedtaget et rammedirektiv om luftkvalitet. I arbejdet med luftforurening koncentrerer EU sig om at opstille grænseværdier for luftkvaliteten og bekæmpe den grænseoverskridende forurenings virkninger ved hjælp af nationale lofter for udledninger. Tillige udarbejdes strategier til bekæmpelse af forureningen inden for specifikke sektorer. Det videnskabelige grundlag for vurdering af luftforureningens skadelige virkninger udbygges løbende. Der arbejdes meget med at øge kravene til motorernes udledninger.

EEA, Det Europæiske Miljøagentur, har beskæftiget sig indgående med trafikforurening. I takt med at der kommer flere og flere målingsstationer, vil der fremkomme et mere dækkende billedet af situationen. EEA har gjort det klart, at luftforureningen fra trafikken er et meget alvorligt problem, som der skal gøres en ekstra indsats for at få styr på. En kraftigt stigende bil- og lastbiltrafik og for lave priser på transport vanskeliggør arbejdet.

Forurening af grundvand

”Vejvand” er vand som forurenes af trafikken på vejene og derefter sendes videre til jord, grundvand, vandløb og havet. ”Vejvand" indeholder forurenende stoffer fra bl.a. benzin (MTBE), olie, ufuldstændige forbrændingsprodukter (bl.a. polyaromatiske carbonhydrider (PAH), dioxiner m.v.), andre giftstoffer fra udstødning (bl.a. kobber, zink, cadmium), næringsstoffer fra udstødning (bl.a. kvælstof og fosfor), dækafslid, salt, eventuelle sprøjtemidler og materialespild.

Støj

Støj fra trafikken er en alvorlig forureningskilde. Se mere herom i afsnittet om Sundhed og livskvalitet.

Drivhusgasser

CO2-udslippet fra trafikken er kraftigt stigende, da det er direkte proportionalt med forbruget af fossilt brændstof. Det er ikke en lokal forurening, men et globalt problem.  I  Vesteuropa tegner transportsektoren sig for 20% af udledningen af drivhusgasser. (Vejtransporten tegner sig for over 90% heraf) 

N2O er en meget stærk drivhusgas, som bl.a. dannes i katalysatorer, og forventes at udgøre omkring 5% af transportsektorens samlede drivhusgasudledninger i 2010.

Mere om emnet

EU-Kommissionen:
Environment: AIR
Transport-related air policy measures.

Noice. The EU Policy on environmental noise

T&E, Transport & Environment:
Air Pollution
Noise
Pricing and taxation

Miljøstyrelsen
Luftforurening
Trafikstøj


EEA. Det europæiske miljøagentur:
Air pollution: Damaging health in cities. (Side 20 til 22 om luftforurening) (pdf-fill).

SIGNALS 2011. Globalisation, environment and you

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
”Arealforbrug”
Auto-olie programmet”
Bæredygtig transport”
Børn og trafik”
CIVITAS. Cleaner and better transport in cities”
CO2-udslip og klima”
EEA, Det europæiske miljøagentur”
Energiforbrug”
Forurening”
Luftforurening”
Sundhed”
Støj fra trafikken”