Den fremtidige transportpolitik

Ved Det Europæiske Råds møde i Gøteborg den 15. og 16 juni 2001 blev det besluttet, at  en miljømæssig bæredygtig udvikling skal være et grundlæggende princip for EU´s politik. Ved mødet blev der i særlig  grad lagt vægt på transportområdet, hvor der skal sikres en bæredygtig udvikling bl.a. ved at omlægge transport fra vej til bane og vandveje og ved offentlig persontransport. Dertil kommer en  fuldstændig ”internalisering af de sociale og miljømæssige omkostninger”, hvilket vil sige, at disse omkostninger skal afspejles i prisen på transport.

”Den europæiske transportpolitik frem til 2010 – De svære valg”. Det er titlen på den hvidbog Kommissionen vedtog den 12. september 2001. Den dannede grundlaget for den transportpolitikken i de følgende år.

Der blev slået til lyd for,at Europa foretager en fuldstændig omlægning af den fælles transportpolitik. Der skulle skabes en ”varig balance mellem de forskellige transportformer” og ”der må gøres en ihærdig indsats mod overbelastning af vejnettet, og sikkerhed og kvalitet må placeres i centrum for transportpolitikken, uden at retten til mobilitet derved begrænses.” Det blev slået fast at ”et vigtigt indsatsområde er fastsættelse af fælles principper for en mere korrekt prissætning af forskellige transportformer”. Hvidbogen indeholder et handlingsprogram med 60 forslag, som Kommissionen ønskede gennemført inden 2010. Det lykkedes ikke.

Hvis EU skal ændre sin trafikpolitik i retning af mindre belastende transportformer, så skal der virkelig foretages  ”svære valg”, der indebærer et opgør med stærke magtinteresser og indarbejdede planlægningsmetoder.

Transport skal betale ”den fulde pris”.

Det europæiske miljøagentur (EEA) har i juni 2004 offentliggjort sin rapport ”EEA Signals 2004” ,hvori det  konkluderes, at efterspørgslen efter transport, især vejtransport, stiger kraftigt. Denne udvikling har betydning på mange felter såsom energiforbrug, klimaændringer og folkesundhed.

EEA anfører, at ønsket om afkobling af transport fra økonomisk vækst har været et centralt punkt i EU´s transportpolitik gennem mange år, men der har endnu ikke vist sig resultater, hverken for godstransport eller persontransport.

Godstransporten stiger med ca. 3% om året, mens bruttonationalproduktet stiger med omkring 2%. Den samlede persontransporten stiger med samme takst som bruttonationalproduktet. Flytransporten stiger med 6-9% om året både i de gamle og nye EU-lande. Baner og bussers markedsandele er stort set konstant.

EEA anfører, at årsagerne er komplekse, men det drejer sig primært om socio-økonomiske grunde, bl.a. udvidelse af EU´s indre marked, som er årsag til stigningen i godstransporten. Med hensyn til persontransporten er der tale om øget brug af biler til både pendling, erhvervskørsel, fritidskørsel og turisme.

EEA anfører, at det er nødvendigt, at der betales ”den fulde pris” for transport for at ændre udviklingen.

Det europæiske miljøagentur gør det også klart, at luftforureningen er et meget alvorligt sundhedsproblem.

Mere om emnet

EU-kommissionen

Transport-Hvidbog fra 2001 "Den Europæiske transportpolitik frem til 2010 - De svære valg"

Transport-Hvidbog fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem

Forslag til nye retningslinier for TEN-T
Fremsat 19. oktober 2011 af EU-kommissionen

Transportministeriet
Om TEN-T med mere

EEA

EEA Signals 2004” fra Det europæiske miljøagentur (side 18-20 om transport) (pdf-fil).

EEA: Air pollution: Damaging health in cities. (Side 20 til 22 om luftforurening) (pdf-fil).

Se mere i Kilder og baggrundsstof

under:
EEA
EU-kommissionen
TEN
Pris på transport”
Takster, prispolitik, tilskud”
Bæredygtig trafik”
Luftforurening”
Sundhed”