Den aktuelle transportpolitik

En af de meget centrale dele af transportpolitikken er de transeuropæiske netværk (TEN). Dette net anses for nødvendigt for, at Det Indre Marked kan fungere effektivt. Man vil fjerne ”flaskehalse” på de store internationale trafikakser.

Kritikere fremhæver, at kraftig udbygning af specielt vejsystemerne blot vil betyde, at man stimulerer til unødig vejtransport.

I EU-landene (før udvidelsen) blev ca. 41.000 personer  dræbt om året i trafikken. Fra 1970 til 2001 blev i alt 1,64 millioner dræbt. Dertil kommer omkring 1,7 millioner kvæstede om året.

I de 10 lande, som EU blev udvidet med den 1. maj 2004,  blev der dræbt omkring 21.000 personer om året i trafikken.

Disse tal dækker over umådelige menneskelige tragedier. Det er en helt uacceptabel situation og Kommissionen satte i 2001 et mål om at få halveret antallet af dræbte inden 2010. Det lykkedes ikke og i 2011 blev der sat et nyt mål om halvering af trafikofrenes tal inden 2020.

Med Maastricht-traktaten fik EU visse retlige midler til at fastsætte rammebestemmelser og foranstaltninger vedrørende trafiksikkerheden på vejene, men det er alligevel vanskeligt for EU at gøre noget aktivt. Lande der ikke ønsker en fælles indsats kan henvise til Subsidiaritetsprincippet eller Nærhedsprincippet (dvs. at politiske beslutninger skal træffes på lavest mulige niveau).

Der satses fra EU´s side først og fremmest på at agitere for overholdelse af færdselsreglerne. Specielt fart, spirituskørsel og sikkerhedsseler peges der på.

En målsætning om halvering af drabstallet kommer dog desværre i modstrid med mange andre EU-målsætninger, såsom at infrastrukturen skal udbygges kraftigt, for at varernes fri bevægelighed kan sikres i det indre marked.

EU skønner, at de årlige omkostninger ved  trafikulykker beløber sig omkring 160 milliarder euro.

Det erkendes i EU, at prisen på vejtransport er alt for lav. Rapport efter rapport har påvist, at der end ikke tilnærmelsesvist betales for vejtrafikkens belastninger - alligevel er der stort set ikke gennemført foranstaltninger, der kan rette op på skævhederne. Der arbejdes dog på at udforme forskellige betalingssystemer – specielt for godstransport.

EU beskæftiger sig med krav til nye motorer og  -køre- hviletidsregler.

Og EU har nu sat grænser for hvor meget CO2 biler må udlede.

Tidligere var der i det såkaldte Auto-olie program indgået ikke sanktionerede aftaler med den europæiske, koreanske og japanske bilindustri om det gennemsnitlige CO2 –udslip fra  nye personbiler, der sælges i EU.  De tre aftaler havde samme mål nemlig 140 g CO2/km. Målet skulle nås for de  europæiske bilfabrikker i 2008 og de japanske og koreanske i 2009. Nye personbiler fra disse producenter skulle derefter i gennemsnit skal have et forbrug på ca. 5,8 l benzin/100 km eller 5,25 l diesel/100 km. Det lykkedes ikkeat nå målene ved henstillinger. Derfor er der nu fastsat bindende regler. Dog er det efter miljøorganisationernes mening alt for slappe krav.

I Danmark udgiver Trafikstyrelsen årligt en oversigt &rdquoHvor langt på literen ?”. Den kan også ses på internettet. I alle bilannoncer skal  CO2-udslippet nu også angives.

Mere om emnet

Europa Kommissionen

Transport og rejser

Hvidbog fra 2011: "En køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem"

TEN-T - Transeuropæiske net
Forslag til nye retningslinier for TEN-T
Fremsat 19. oktober 2011 af EU-kommissionen

Transportministeriet
Om TEN-T

Europaparlamentet
EU´s Transportpolitik: Generelle principper
Se bl.a.:Landtransport. Adgang til markedet
Landtransport: Harmonisering af bestemmelserne
Luftfart: Konkurrence og passagerrettigheder

Trafikstyrelsens oversigt over CO2-udslip pr. km. for alle nye biler.
Hvor langt på literen?

Se mere i Kilder og baggrundsstof under:
"Auto-olie programmet”
"Banetrafik”
"Bilfri dage”
"Biobrændstof”
"Bustrafik”
"Energiforbrug til transport”
"Bæredygtig transport”
"Hastighed”
"Køre- hviletidsregler”
"Luftforurening”
"Pris på transport”
"Trafikulykker”
"Transeuropæiske netværk”